Stone Pathway, Bomunho Lake, South Korea

Stone Pathway, Bomunho Lake, South Korea